• Bild 1
  • Bild 2
  • Bild 3
  • Bild 4
  • Bild 5
  • Bild 6
  • Bild 7
  • Bild 7

 

Werkstätten heating-systems Procesteknisk know-how

Werkstätten heating-systems dansk/tyske kompetence-team har uddannelse og mange års praktisk erfaring på følgende områder:

• Forbrændingsteknologi, blandt andet 15 år som driftschef på et roterovnsanlæg til farligt affald
• Forbrændingsteknisk erfaring med vanskelige biomassebrændsler
• Forsyningsteknik, hydrauliske systemer, nærvarmenet, procesenergi, opvarmning af bygninger
• Indsamling, logistik, behandling og distribution af biomassebrændsler

• Silo- og fødesystemer samt filterteknik
• Projektledelse: planlægning, tilladelser, implementering, overvågning og drift

• Beregning og etablering af VE-energi

 

www.werkstaetten-gmbh.de

som producent af Roterovnskedel og skorsten, er særlig kendt for produkter i høj industriel kvalitet til bl.a. fødevareindustrien og for design af komplekse mekaniske anlæg.

 

Inden for områder som landskabspleje, landbrug, foder- og levnedsmiddelindustri findes store mængder af restprodukter i form af billig biomasse, der har potentiale som brændsel. Anvendelsen sker næsten udelukkende i store centrale kraftvarmeanlæg og ofte over lange transportafstande.

Biomassebrændsler har sammenlignet med træflis og piller højere askeandel og lavere askesmeltepunkt. I forhold til mindre kedelanlæg med rist, føre disse egenskaber til slaggedannelse og slid, ofte med utilsigtede driftsstop og rengøring til følge. Dertil kommer gener fra røg og støv.

For at udnytte biomassens brændværdi lokalt i mindre decentrale anlæg, var det nødvendigt at udvikle en ny forbrændingsteknologi, som kunne leve op til krav om fuldautomatisk drift med lave emissioner.

 

Denne udfordring har Werkstätten heating – systems GmbH påtaget sig med udviklingen af et nyt forbrændingskoncept til vanskelige biomassebrændsler:
Den innovative Rorterovnskedel opfylder alle de krav, som vanskelige biomassebrændsler stiller til en forbrændingsteknologi.

Som væsentlige kendetegn kan fremhæves forbrænding uden slaggedannelse og særligt lave emissionsværdier (se downloades).

Roterovnsteknologien muliggør fuldautomatisk produktion af varme og procesenergi med vanskelige biomassebrændsler ved lave emissioner.

Uafhængigt af det traditionelle energimarked, muliggør teknologien langsigtet planlægning med lokalt tilgængelige resurser, der er væsentligt billigere end olie, gas og træpiller.

Særlige kernekompetencer har gjort denne udvikling mulig: